Agrokoni-logo.png

PËRDORIMI I METODËS FIZIKE, DIELLËZIMI NË SERRA

Si realizohet diellëzimi me plasmas të bardhë në kushtet e serrave?

Kontrolli kundër nematodave të gjinisë Meloidogyne ssp. në serra ka rëndësi të veçantë e vendimtare për prodhimin e perimeve. Për të arritur mbrojtje të mirë të perimeve që kultivohen në serra, është e domosdoshme të zbatohet një kompleks i tërë masash. Në çdo rast, zgjedhja e tipit të ndërhyrjes bëhet duke njohur më parë:

  • specien e nematodës që do të kontrollohet,
  • ngarkesën e saj në tokë,
  • tipin e tokës ku do të investojë,
  • kulturën dhe kohën e mbjelljes së saj.

Metoda fizike për dezinfektimin e tokës në serra dhe me pak impakte të dëmshme për konsumatorin, është diellëzimi i tokës me rreze diellore, mbuluar me plastmas të bardhë, 0,05 – 0,08 mm. 

Dezinfektimi me rreze diellore ka kosto të ulët dhe nuk dëmton mikroflorën e tokës. Temperaturat e ajrit brenda serrës shkojnë deri në 65°C. 

Kushtet teknike që kërkon diellëzimi janë:

  • Heqja e bimëve në serrë me gjithë rrënjë, me paraujitje.
  • Hedhja e plehut organik dhe përmbysja e tij.
  • Punimi, shkrifërimi, nivelimi (në toka ranore edhe rulim i lehtë).
  • Në çdo kampatë anash, hapen kanale për tu futur anët e plasmasit dhe me dheun e nxjerrë bëhet mbulimi i anëve.
  • Mbulimi me plastmas të bardhë, me trashësi 0,05 – 0,06 mm dhe 4 m i gjërë, bëhet në muajt korrik-gusht të çdo viti.

Për kontrollin e vezëve në tokë duhen 43°C dhe për luftimin e larvave të nematodës gungore mbi 47°C. 

Dezinfektimi i tokës me plastmas të bardhë, 0.05 – 0.06 mm, arrin temperaturën deri 52.7°C në 20 cm thellësi. 

Diellëzimi me plastmas të bardhë, 0.06 mm pra mbulimi i tokës duhet të jetë jo më pak se 4 javë, në muajt korrik – gusht. 

Signup our newsletter to get update information, news, insight or promotions.